INFORMIM & NDËRGJEGJËSIM

A jeni në dijeni të të drejtave dhe detyrimeve që keni gjatë përdorimit të transportit publik?  A jeni në dijeni për standartet dhe kriteret që duhet të plotësojë operatori për ofrimin e transportit publik?  A jeni dijeni që keni të drejtë për të marrë pjesë në vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak në lidhje me transportin publik? A keni informacion se ku duhet të ankoheni nëse keni një problem që lidhet me transportin publik?

Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak në lidhje me marrjen e vendimeve/politikave në fushën e transportit publik është një element i rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së transportit publik, i cili mund të ndikoj në rritjen e përdorimit të transportit publik. Rritja e cilësisë dhe sigurisë së transportit publik mund të sjellë rritjen e përdorimit të transportit publik nga qytetarët, duke ndikuarnë reduktimin e ndotjes në qytet dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët. 

Këtu do të gjeni të përmbledhura të drejtat dhe detyrimet që keni si përdorues të transportit publik, standartet dhe kriteret që duhet të përmbush operatori/kompania që ofron transportin publik, si dhe institucionet të cilave mund ti drejtoheni për tu ankuar për shkeljen e të drejtave dhe mospërmbushjen e kushteve të sigurisë dhe cilësisë gjatë transportit publik.

Vonesat në stacion

Orari i transporti publik është nga ora 06:00 – 23:00 (çdo ditë) dhe frekuenca e lëvizjes/pritja në stacion mund të variojë nga 3 deri në

TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE

Studimi i Qendrës Alterum , “TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE”, kostatimi i problematikave, të drejta e detyrime të qytetarëve dhe operatorëve, konkluzione dhe

Transporti publik në Tiranë 8 Mars

Transporti publik në Tiranë sot paraqitej në një situatë kaotike, me stacione të tejmbushura e urbane jashtë çdo lloj kapaciteti. Shoqata e Kombëtare e Transportit

Tabelat informuese në transportin publik

Aktet ligjore parashikojnë detyrimin e operatorit të ofrimit të shërbimit të transportit publik për të informuar qytetarët në lidhje me të drejtat e tyre si