DOKUMENTAR: “TRANSPORTI PUBLIK NË TIRANË”

Realizuar nga Qendra Alterum, në kuadër të projektit “Transporti publiK në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje”, i mbështetur nga Leviz Albania , një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Një dokumentar i cili pasqyron një tablo të plotë dhe të qartë së problematikave të shërbimit të transportit publik në […]

INFRASTRUKTURA DHE KUSHTET E OFRIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK NËN KËNDVËSHTRIMIN E QYTETARËVE!

Reagimet e qytetarëve kanë nxjerrë në pah të njëjtat problematika të konstatuara dhe nga @Alterum në lidhje me infrastrukturën e ofrimit të transportit publik, ku në pjesën më të madhe problematikat konsistojnë në: 1. Stacione të vendosura në vende të papërshtatshme, të vendosura në kryqëzime; 2. Stacione pa stacione; 3. Vështirësi në aksesueshmëri nga personat […]

Pajisja e stacioneve me tabela informuese nën këndvështrimin e qytetarëve!

Qytetarët shprehen se mungon informacioni në lidhje me stacionin e autobuzit, orarin, frekuencën e lëvizjes së autobusave, duke i krijuar vështirësi gjatë përdorimit të transportit publik. Qendra Alterum duke marrë shkas nga ankesat e qytetarëve dhe nga monitorimet e kryera, ku rezulton që stacionet e autobusave përgjithësisht janë pajisur me tabelë që përmban logon e […]

Ankesat e qytetarëve të Tiranës për transportin publik mbeten të padëgjuara

Prej pesë vitesh, Fiona Dinollari është përdoruese e linjës së autobusëve të Tiranës së Re. Ajo banon në Astir dhe shprehet se gjatë gjithë këtyre viteve, linja ka pasur thuajse të njëjtat probleme: vonesë, mungesë informacioni, kushte të këqija udhëtimi. Së fundmi, tregon ajo, ka një përmirësim sa i përket shpeshtësisë dhe orareve të autobusëve. […]

(PA) SIGURIA GJATË PËRDORIMIT TË TRANSPORTIT PUBLIK!

Përdorimi i transportit publik në krahasim me përdorimin e mjetëve të tjera të udhëtimit, si automjetet vetjake, motocikletat etj. konsiderohet si transporti më i sigurt. Nëse i referohemi statistikave të kryera në rang botëror, shkalla e vdekshmërisë e shkaktuar nga aksidentet gjatë përdorimit të transportit publik është rreth 45 vdekje për 100,000 aksidente, ndërsa shkalla […]

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban mund të arrihet duke ndërgjegjësuar dhe maksimizuar rolin e qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që kanë si përdorues të transportit publik. LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT!

Takimet në terren – Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrje

MONITORIM, INFORMIM, NDËRGJEGJËSIM, AKTIVIZIM !!! Qendra “ALTERUM” ka vijuar takimet në terren duke informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre për një rol më aktiv në përmirësimin e shërbimit të transportit publik. Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të projektit “Transporti publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në […]

Transporti Publik. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje

Në kuadër të projektit “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje”, të mbështetur nga LevizAlbania, Qendra “ALTERUM” oraganizon një takim me studentët dhe grupet e interesit me temë: “Lëavizim së bashku për një transport të sigurt”. Qendra “ALTERUM” nëpërmjet këtij takimi synon të informojë, ndërgjegjësojë në idhje me të drejtat e qytetarit […]