Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban

Ritja e sigurisë dhe cilësisë në transportin urban mund të arrihet duke ndërgjegjësuar dhe maksimizuar rolin e qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që kanë si përdorues të transportit publik. LËVIZIM SË BASHKU PËR NJË TRANSPORT TË SIGURT!

Takimet në terren – Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrje

MONITORIM, INFORMIM, NDËRGJEGJËSIM, AKTIVIZIM !!! Qendra “ALTERUM” ka vijuar takimet në terren duke informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre për një rol më aktiv në përmirësimin e shërbimit të transportit publik. Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të projektit “Transporti publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në […]