INFORMIM & NDËRGJEGJËSIM

A jeni në dijeni të të drejtave dhe detyrimeve që keni gjatë përdorimit të transportit publik?  A jeni në dijeni për standartet dhe kriteret që duhet të plotësojë operatori për ofrimin e transportit publik?  A jeni dijeni që keni të drejtë për të marrë pjesë në vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak në lidhje me transportin publik? A keni informacion se ku duhet të ankoheni nëse keni një problem që lidhet me transportin publik?

Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak në lidhje me marrjen e vendimeve/politikave në fushën e transportit publik është një element i rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së transportit publik, i cili mund të ndikoj në rritjen e përdorimit të transportit publik. Rritja e cilësisë dhe sigurisë së transportit publik mund të sjellë rritjen e përdorimit të transportit publik nga qytetarët, duke ndikuarnë reduktimin e ndotjes në qytet dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët. 

Këtu do të gjeni të përmbledhura të drejtat dhe detyrimet që keni si përdorues të transportit publik, standartet dhe kriteret që duhet të përmbush operatori/kompania që ofron transportin publik, si dhe institucionet të cilave mund ti drejtoheni për tu ankuar për shkeljen e të drejtave dhe mospërmbushjen e kushteve të sigurisë dhe cilësisë gjatë transportit publik.

TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE

Studimi i Qendrës Alterum , “TRANSPORTI PUBLIK, SI NJË E MIRË PUBLIKE”, kostatimi i problematikave, të drejta e detyrime të qytetarëve dhe operatorëve, konkluzione dhe

NDRYSHIM POZITIV!

Nga monitorimi i kryer në terren kemi konstatuar që stacioni që ndodhej në kryqëzimin e rrugës Teodor Keko, në Bulevardin e ri të Yzberisht, pranë