INFORMIM & NDËRGJEGJËSIM

A jeni në dijeni të të drejtave dhe detyrimeve që keni gjatë përdorimit të transportit publik?  A jeni në dijeni për standartet dhe kriteret që duhet të plotësojë operatori për ofrimin e transportit publik?  A jeni dijeni që keni të drejtë për të marrë pjesë në vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak në lidhje me transportin publik? A keni informacion se ku duhet të ankoheni nëse keni një problem që lidhet me transportin publik?

Përfshirja e qytetarëve në vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak në lidhje me marrjen e vendimeve/politikave në fushën e transportit publik është një element i rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së transportit publik, i cili mund të ndikoj në rritjen e përdorimit të transportit publik. Rritja e cilësisë dhe sigurisë së transportit publik mund të sjellë rritjen e përdorimit të transportit publik nga qytetarët, duke ndikuarnë reduktimin e ndotjes në qytet dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët. 

Këtu do të gjeni të përmbledhura të drejtat dhe detyrimet që keni si përdorues të transportit publik, standartet dhe kriteret që duhet të përmbush operatori/kompania që ofron transportin publik, si dhe institucionet të cilave mund ti drejtoheni për tu ankuar për shkeljen e të drejtave dhe mospërmbushjen e kushteve të sigurisë dhe cilësisë gjatë transportit publik.

NDRYSHIM POZITIV!

Nga monitorimi i kryer në terren kemi konstatuar që stacioni që ndodhej në kryqëzimin e rrugës Teodor Keko, në Bulevardin e ri të Yzberisht, pranë

Pajisja e stacioneve me tabela informuese!

Transporti publik ka një rëndësi të veçantë në ekonominë e një vendi, por edhe në aspektin social. Përdorimi i transportit publik urban, është zgjedhje e

Stacionet

Infrastruktura dhe aksesueshmëria e stacioneve të autobuzit në qytetin e Tiranës, mbetet problematike, duke sjellë problematika jo vetëm në aksesimin dhe standartizimin e ofrimit trë