AKTE LIGJORE​

Transporti publik rregullohet nga një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore, në të cilat parashikohen kriteret dhe standartet që duhet të përmbush ofrimi i shërbimit të transportit publik, me qëllim që të garantohet një transport i sigurt për qytetarët.