monitorim

Transporti publik në qytetin e Tiranës do të monitorohet dhe do të pasyrohet më zë dhe figurë problematikat që hasin çdo ditë qytetarët. Një vëmendje të veçantë do ti kushtohet monitorimit të përdorimit të transportit nga të moshuartit, PAK, nënat e reja, nënat shtatzanë, anëtarë të komunitetit Rom&Egjiptian etj. Fotografitë dhe videot do të publikohen në këtë faqe dhe çdo njeri prej jush do të ketë mundësinë që të shpreh mendimin në lidhje me problematikat e konstatuara, duke “denoncuar” dhe rastet nga eksperienca personale.