RRETH PROJEKTIT

Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje

Faqja www.busandthecity.al është një faqe e krijuar nga Qendra ALTERUM në zbatim të projektit “Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje”, po zbatohet nga Qendra ALTERUM, me mbështetjen e Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. 

Shërbimi urban në të gjitha qytetet e Shqipërisë, por veçanërisht në Bashkinë e Tiranës, ku jeton dhe pjesa më e madhe e popullsisë së vendit është problematik, duke ndikuar drejtëpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve. I gjithë sistemi duke filluar që prej infrastrukturës, stacioneve të autobusave të cilat ofrojnëshumë pak kushte, sidomos gjatë sistuatës së pandemisë këto problematika janë akoma më të theksuara, në shumicën e rasteve stacionet janë në vende të papërshtatshme, pa sinjilastikën e duhur rrugore dhe pa mundësi aksesi për personat me aftësi të veçanta/ndryshe. 

Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje, mundësia për të ngritur zërin, adresuar problematikat janë elemente thelbësor në marrjen e vendimeve të drejta, përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimit të transportit, hartimin e politikave afatshkurtra dhe afatgjata. Me anë të këtij projekti synojmë ndërgjegjësimin dhe informimin e qytetarëve në lidhje me të drejtat e tyre dhe mjetet ligjore për përfshirjen në vendimmarrjen në lidhje me transportin publik dhe jo vetëm, krijimin e një dritareje nëpërmjet ngritjes së ëebsite www.busandthecity.al , ku secili do ketë mundësi që të shpreh problematikat, kërkesat, monitorimin e situatës më zë dhe figurë, me qëllim pasqyrimin e problematikave, dhënien e rekomandimeve konkrete (të cilat do adresohen jo vetëm nga ekspertët, por edhe nga qytetarët) adresimin e tyre në institucionet kompetente me qëllim përmirësimin e cilësisë së transportit publik.